TRANSPORT SI RETUR GRATUIT LA COMENZI PESTE 300 LEI
La plata ramburs se percepe o taxa de 5 lei, indiferent de valoarea comenzii
Comenzile se vor livra in termen de 2-5 zile lucratoare din momentul plasarii

Regulament Concurs Electric Castle

I.ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
1.1 Organizatorul concursului este Benvenuti SRL, cu sediul în România, str. Anghel I. Saligny nr. 9, Oradea, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/2211/2004, Cod Unic de Înregistrare RO15640024.
1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, prin întocmirea de acte adiţionale la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare începând de la data publicării actelor adiţionale care conţin aceste modificări. 
II.PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
2.1 Concursul se va desfăşura doar în cadrul magazinului online Benvenuti:  https://www.benvenuti.ro/
2.2 Perioada de desfăşurare a Concursului este 2 Iulie – 10 Iulie 2019 (inclusiv), zilnic, în intervalul orar 00:00:00 şi 23:59:59. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica data de încheiere a prezentului Concurs. Orice modificare va fi comunicată prin act adiţional la prezentul Regulament şi va intra în vigoare de la data publicării acestuia. 
2.3. Anunţarea câştigătorului se va face pe data de 11 Iulie 2019
2.4 După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Concursului. 
III.CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
3.1 La acest Concurs pot participa persoanele fizice care au domiciliul în România și au  vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii concursului. La acest concurs nu pot participa firme, branduri sau organizaţiile cu statut de persoană juridică.
3.2 Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiţionată şi fără rezerve de către Participanţi a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte şi complete toate datele furnizate de către participanţi. 
3.3 Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a verifica veridicitatea informaţiilor completate de către Participant. În cazul descoperirii unor neconcordanţe între datele furnizate organizatorului de către oricare dintre participanţi şi realitate, respectiva participare sau premiul deja câştigat se invalidează, fără îndeplinirea niciunei formalități în raport cu participanţii. 
3.4 Orice utilizator care intră pe site-ul web:  https://www.benvenuti.ro/ și finalizează o comandă de minim 200 lei va fi înscris automat la acest concurs.
În cazul în care un client care a finalizat o comandă pe această pagina web nu dorește să participe la acest concurs este rugat să ne trimită un email la adresa: [email protected] și să ne menționeze acest lucru.
3.5 Prin înscrierea la concurs, fiecare participant garantează: 
- că a împlinit 18 ani la data începerii acestui concurs;  
- că datele de înscriere în concurs (care sunt aceleași cu datele cerute pentru a finaliza o comandă în cadrul magazinului online www.benvenuti.ro), respectiv nume şi prenume, sunt cele reale şi corespund cu cele din actul de identitate;
- că are deplină şi neafectată capacitate de folosinţă şi exerciţiu (conform Cod Civil);
- că, în eventualitatea câştigării unui premiu, va participa la acţiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect în orice modalitate, ulterior sau simultan cu acordarea premiului, fără alte obligaţii în sarcina organizatorului). 
3.5 Angajaţii organizatorului, rudele şi afinii acestora până la gradul I inclusiv, precum şi toate celelalte persoane implicate în acest proiect, nu vor putea participa la acest concurs, în sensul că nu li se vor putea acorda niciun fel de premii. 
IV.MECANISMUL DE CONCURS 
4.1 Concursul se desfăşoară pe site-ul web:  https://www.benvenuti.ro/
4.2 Pentru a fi înscris automat la acest concurs, participanții trebuie să finalizeze o comandă online care să aibă o valoare de minim 200 lei indiferent de numărul de produse achiziționate
4.3 În cursul zilei de 11 Iulie 2019 Benvenuti SRL va alege câștigătorul unui bilet pentru două persoane le festivalul Electric Castle cu ajutorul platformei random.org
4.9 Desemnarea câștigătorului va fi făcută publică pe pagina de Facebook Benvenuti: https://www.facebook.com/BenvenutiRomania/ .
4.10 Orice modificare a regulilor de participare la concurs şi / sau a perioadei validităţii promoţiei vor fi anunţate pe site cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 
V.PREMIILE CONCURSULUI 
5.1 Premiul concursului: - un premiu de 2 bilete (General Access) pentru festivalul de muzică Electric Castle 
5.2 Câştigătorul acestui concurs nu i se va impune niciun fel de cheltuiala directă sau indirectă suplimentară. 
5.3 Premiul va fi comunicat în scris prin mesaj privat pe adresa de email a câștigătorului sau va fi sunat pe numărul personal de telefon.
5.5 Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestui concurs este de 1.198 lei
VI.RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI 
6.1 Imposibilitatea unui câştigător şi / sau a persoanelor care îl reprezintă legal de a intra în posesia premiului din diverse motive exonerează Organizatorul de orice răspundere. 
6.2 Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către un câştigător şi / sau de către persoanele care îl reprezintă legal, în legătură cu premiul câştigat. 
VII.CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 
7.1 Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs în conformitate cu  Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/676 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia datelor persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/45/CE ( Regulamentul general privind protectia datelor)
7.2 Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, consumatorii înscrişi pentru tragerea la sorţi a premiului şi câştigătorii premiilor Concursului sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului şi îşi exprimă acordul expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului, în vederea validării, atribuirii premiului şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorilor de promoţii. 
7.3 Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. La cererea expresă a câştigătorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispoziţiile Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/676 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia datelor persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/45/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii vor trimite Organizatorului pe adresa str. Anghel I. Saligny nr. 9, Oradea, jud. Bihor, în atenţia reprezentantului Benvenuti SRL, o cerere trimisă către adresa noastră de email: [email protected]
7.4 Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Numele câștigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Concursului vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 
7.5 Dacă doriți să înaintați  o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail [email protected] . Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată. De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal lawww.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei. 
VIII.FORŢĂ MAJORĂ 
8.1 Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 
8.2 Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs, în atenţia reprezentantului Benvenuti SRL, existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 
IX.LITIGII ŞI FRAUDE 
9.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente. 
9.2 Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la următoarea adresa: https://www.facebook.com/BenvenutiRomania/ , în atenţia reprezentantului Benvenuti SRL, în termen de maxim 10 (zece) zile de la data publicării câştigătorului / participanților care se consideră lezaţi în vreun fel. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie. 
9.3 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a acestui Concurs, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. 
X.REGULAMENTUL OFICIAL
10.1 Prin participarea la acest concurs, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al Concursului va fi disponibilă în mod gratuit oricărui solicitant. 
10.2 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi procesat azi, 04 septembrie 2018, într-un exemplar.